Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai

Név: orgonitshop.hu

Képviseli: Bécsi Ferenc e.v.

Weboldal: http://orgonitshop.hu

Székhely:
2322 Makád Kossuth L. u. 72.

Adószám: 68687805-1-33

E-mail: shop.orgonit@gmail.com

Telefonszám: 06-20-800-6166

Milyen adatkezeléseket végzünk tevékenységünk keretében?

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

Az ügyleti megbízások teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Természetes személy Felhasználóink nevét és lakcímét (egyéni vállalkozó esetében székhelyét) az ügyleti megbízás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása céljából kezeljük.

 Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése.

A személyes adatok tárolásának módja

Papír alapon és elektronikus formában egyaránt.

Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

  • Helyesbítéshez való jog

Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  • Törléshez való jog

Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

Értesítési és intézkedési kötelezettség

Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

Tájékoztatás módja, határideje

Legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót.

Felhasználónk kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Sütik

Mi az a süti?

A süti betűből és számokból áll, melyet a weboldal a böngészőnek küld, hogy egyes beállításokat elmensenek, megkönnyítve ezzel a weboldal használatát és statisztikai információkat gyűjtsenek a látogatóktól. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat vagy adatokat és nem képesek a látogató azonosítására. Néhány süti a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk.