Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) azOrgonit Shop (képviseli: Bécsi Ferenc e.v, székhelye: 2322 Makád Kossuth L. u. 72., adószáma: 68687805-1-33) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza a Felek által létrejövő szerződéses jogviszonyban. (Kereskedő és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek).

A felek közötti szerződés létrejötte

A Kereskedő kiskereskedelmi tevékenységet üzletszerűen végző, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozás. Jelen ÁSZF a Kereskedő és a Vevő között elektronikus megrendelés útján létrejövő szerződés feltételeit tartalmazza. Felek között a szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a Vevő a Kereskedő honlapján található terméket megrendeli és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és azt kifejezetten elfogadja.

Vevő felel az általa a megadott adatok helyességért, a tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, vagy annak meghiúsulásáért a Kereskedő felelősséggel nem tartozik, az ebből eredő többletköltség a Vevőt terheli.

Felek között a szerződés a Kereskedő honlapján feltüntetett áru megrendelésével, és a megrendelésnek a Kereskedő általi visszaigazolásával jön létre. A Kereskedő a visszaigazolást a Vevő által megadott email-címre köteles elküldeni. Amennyiben a Vevő részére a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a megrendeléssel tett ajánlathoz a Vevő a továbbiakban nincs kötve. A visszaigazolás elküldését a Kereskedőnek kell igazolnia. A szerződésnek a Feleken kívülálló okból, de a visszaigazolás késedelméből vagy elmaradásából eredő meghiúsulással felmerülő kár azt a Felet terheli, akinek az érdekkörében a hiba felmerült.

Vevő tisztában van az Internet technikai és műszaki korlátaival, az abban rejlő hibalehetőségekkel, Kereskedő nem felel semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett be. Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A szerződés tárgya

Felek között a fenti módon létrejövő szerződés tárgya a Kereskedő honlapján feltüntetett, termékkóddal, vagy egyéb, azonosításra alkalmas módon megjelölt olyan áru, melynek forgalmazására a Kereskedő jogosult.

Kereskedő minden esetben a termékek bruttó árát tünteti fel a honlapon, mely azonban a szállítási költséget nem tartalmazza. Kereskedő jogosult a termékek árát bármikor megváltoztatni, azonban a változás csak a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt termékekre nem vonatkozik. Nyilvánvalóan hibás ár feltüntetése esetén a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron leszállítani, azonban a helyes áron történő szállítást a Vevő részére felajánlja, ennek ismeretében a Vevő a szerződéstől elállhat.

A teljesítés

Kereskedő a megrendelt árut a Vevő részére az által megadott címre a visszaigazolás szerinti szállítási határidővel házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével juttatja el. Vevő köteles átvételkor a csomagot, illetve a megrendelt árut ellenőrizni, és amennyiben a csomag sérült, a csomagolás felbontásra került, vagy a csomag nem a Vevő által megrendelt terméket, illetve termékeket tartalmazza, úgy arról a szállítást végző szolgáltatóval jegyzőkönyvben rögzíttetni. Az átvételi elismervény aláírásával Vevő elismeri, hogy a megrendelt árut sértetlen csomagolásban átvette.

Az áru ellenértékét, valamint a szállítási költséget a Vevő az átvételkor készpénzben, számla ellenében, vagy a Kereskedővel történt előzetes megállapodás alapján átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel köteles megfizetni.

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A felhasználók bankkártya adatait kizárólag a Barion Payment Zrt kezeli az online fizetéses vásárlásoknál, társaságunknak a bankkártya adatokra nincs rálátása.

Elállási jog gyakorlása

Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a Kereskedő köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Kereskedő követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Ha a Kereskedő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére, úgy erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szavatosság

Amennyiben a Vevőnek minőségi kifogása van, az átvételtől számított hat hónapon belül jogosult azt a Kereskedő felé a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeire jelezni. Kereskedő a beérkező panaszt megvizsgálja, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a Vevőt a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatja. A válaszban tájékoztatja a Vevőt arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával, mely hatósághoz fordulhat, egyidejűleg megadja az illetékes hatóság címét és telefonszámát.

Kereskedő a Vevő kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti a Vevő nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját, valamint a ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek átadja.

Ha a Kereskedő a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül értesíti a Vevőt.

Adatvédelem

Kereskedő a Vevő azonosításához szükséges, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli, azonban csak a szükséges mértékben és ideig.

Kereskedő a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kizárólag a Kereskedő által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett harmadik fél részére, azonban ebben az esetben is felel a Vevő adatainak védelméért. Kereskedő a Vevő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Egyéb

A honlapon szereplő képek, szöveges vagy képi információk, a megjelenési forma a Kereskedő tulajdonát képezik, kivéve az egyes gyártók, márkatulajdonosok védjegyeit.

Kereskedő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani, mely módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Kereskedő elérhetőségei:

email: shop.orgonit@gmail.com

telefon: +36 20 800 6166